Tepelné hospodářství / nastavení mechanizmů kontroly tvorby ceny tepla a teplé užitkové vody dodávaných TSNS s.r.o. – návrh č.24 pro jednání zastupitelstva dne 3.2.2022

Důvodová zpráva:
Z odpovědí rady města a jednatele TSNS (z 5. 1. 2022) dle našeho názoru dostatečně nevyplývá
záruka, že výběr dodavatele a zajištění ceny plynu probíhají s dostatečnou transparentností a
efektivně a především, že by tomu tak mělo být v budoucnosti; z tohoto důvodu navrhujeme
níže uvedený způsob nastavení kontroly nad tímto procesem. A to jak kontroly průběžné,
prostřednictvím dozorčí rady, tak následné, prostřednictvím kontrolních orgánů města.
Jsme přesvědčení, že stejně tak jako rada města schvaluje výši stočného (viz např. usnesení č.
1353 z RM města z 13. 12. 2021), tak stejně má rada přijmout odpovědnost i v oblasti
cenotvorby tepla a TUV.
Nesouhlasíme, aby z výběru budoucích potencionálních dodavatelů bylo jednáno jen s ČEZ
Energo (viz str. 6 odpovědi na otevřený dopis) a aby byli vyloučeni „velcí“ dodavatelé typu
ČEZ, INNOGY, naopak je vhodné zahrnou dodavatele typu DPI.
 Vnímáme obavy občanů z opakování podobného vývoje a navrhujeme zapojit do kontrolních
mechanismů přímo i jejich zástupce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
I. d o p o r u č u j e
radě města, aby stanovila následující způsob kontroly tvorby ceny tepla a TUV, které provozovatel
teplárenského zařízení (Technické služby Nové Strašecí, s.r.o., dále jen TSNS) účtují svým
odběratelům, a to tímto způsobem:
a. Jednatelé TSNS budou vždy kvartálně předkládat Radě města k vyjádření doporučení
návrh ceny tepla a TUV na další kalendářní rok. Rada města následně bez zbytečného
odkladu předloží své vyjádření na vědomí zastupitelstvu města.
b. Součástí výše uvedeného (ad bod a)) bude také potvrzení od obou jednatelů, že cena
s vybraným dodavatelem vzešla jako nejvýhodnější z výběrového řízení. Pro kontrolní
orgány města (finanční a kontrolní výbory zastupitelstva), pak bude k dispozici, jak
smlouva, tak veškeré podklady které budou dokladovat, jaký dodavatel se do
výběrového řízení přihlásil, a s jakou cenou.
II. u k l á d á
finančnímu výboru a kontrolnímu výboru zastupitelstva města každoroční provedení kontroly
procesu výběru dodavatele plynu a předání výsledků kontroly na nejbližším zasedání zastupitelstva
města.
III. d o p o r u č u j e
radě města, aby umožnila průběžnou kontrolu tvorby ceny tepla a TUV tím, že
a. Nejpozději na příští zasedání zastupitelstva města předložila návrh na změnu
zakladatelské listiny společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o., zvyšující počet
členů dozorčí rady na 5.
b. Po provedení změny zakladatelské listiny jmenovala do dozorčí rady společnosti
jednoho zástupce opozice (nominovaného politickými subjekty nezúčastněnými na
operativním vedení města) a jednoho zástupce nominovaného zástupci SVJ z bytových
domů, které jsou připojené na centrální zdroje vytápění v Novém Strašecí a jimž
dodávají Technické služby Nové Strašecí teplo a TUV, pokud tito projeví zájem svého
nominanta navrhnout. V případě, že občané nebudou o přímou účast (výběrem
nominanta prostřednictvím orgánů SVJ) mít zájem, navrhujeme, aby i druhý nově
jmenovaný člen dozorčí rady byl zástupce opozice.
Pro tento návrh hlasovalo 6 členů zastupitelstva města, 6 členů se zdrželo hlasování.
Návrh nebyl přijat.