Tepelné hospodářství / kompenzace a nápravné opatření – návrh č.23 na jednání zastupitelstva dne 3.2.2022

Důvodová zpráva:
Průběh jednání zastupitelstva města dne 16. 12. 2021 a následně i otevřený dopis předsedů a
zástupců SVJ v Nové Strašecí na Radu města (z 22. 12. 2021) poukázal na problém s razantním
zvýšením cen tepla a TUV pro rok 2022 pro velký počet občanů města (odhadem cca 1500
občanů).
Razantní zvýšení ceny tepla a TUV bude mít dle našeho názoru výrazný sociální dopad a
domníváme se, že je povinností města coby vlastníka infrastruktury, ale i provozovatele,
tepelného hospodářství, zmírnit tyto dopady. A to i přesto, že v střednědobém horizontu je
možné, že určité kroky k zmírnění dopadu nárůstu cen energií podnikne i vláda ČR.
Způsob nákupu plynu na rok 2022 považujeme za manažerské selhání obou jednatelů TSNS a
stejně tak do značné míry selhání vlastníka společnosti TSNS (tedy rady města). Obě tyto role
se pak protínají v „kontrolním“ jednateli, který je zároveň členem rady města. Pokud je
pravdou, že se o zásadním problému pro zhruba 1500 obyvatel města rada coby kolektivní
orgán dozvěděla a začala ho řešit až na základě materiálů pro radu dne 13.12.2021, když přitom
jeden z radních je ustanoven jednatelem TSNS právě proto, aby komunikoval operativně
informace z TSNS do rady města, jde o zásadní osobní selhání, ze kterého je následně nutné
vyvodit osobní odpovědnost.
Znepokojení vyjadřujeme také nad nízkou úrovní komunikace vůči občanům města. Některé
odpovědi na otevřený dopis nepovažujeme za pravdivé, ale za zavádějící např. informace na
straně 2, že na skokový růst ceny plynu měl vliv krach Bohemia Energy.
Považujeme za nutné vzít při úvahách o plošné kompenzaci na vědomí fakt, že občané města
bydlící v bytových domech s centrálním vytápěním a ohřevem teplé užitkové vody přispívali
po dobu více než 7 let k zisku společnosti Technické služby Nové Strašecí s.r.o., neboť do ceny
tepla a TUV byl zahrnován i kalkulovaný zisk ve výši přibližně 4%. Tento zisk byl následně
při rozdělování zisku této městské společnosti jednak ponecháván v TSNS s.r.o. pro jejich další
rozvoj, ale rovněž byl použit k vyplácení odměn jednatelům společnosti a jeho největší část
byla včleňována do rozpočtu města. Chod města byl tedy, byť z malé pravidelně
spolufinancován podílem na zisku TSNS, který na základě rozhodnutí rady byl zahrnut do
rozpočtu města. Považujeme tedy za spravedlivé, když se město bude podílet na částečném
snížení dopadu skokového nárůstu ceny tepla a TUV.
V souladu s jednacím řádem doplňujeme odhad ekonomického dopadu u usnesení č. X1 ve výši
2 mil. Kč (+DPH) do rozpočtu města na rok 2022.

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města
I. d o p o r u č u j e
jednatelům TSNS dále snížit cenu tepla na rok 2022 na 982 Kč včetně DPH/ GJ (tj. zvýšení oproti
ceně roku 2021 o 60%)
II. u k l á d á
radě města, aby ve spolupráci s MěÚ připravila právní a účetní mechanismus, za pomoci kterého
bude TSNS kompenzováno snížení ceny tepla a TUV z bodu 1 a odpovídající rozpočtové opatření
k financování této kompenzace
Návrh nebyl přijat.