Tepelné hospodářství / dlouhodobý výhled – návrh č.25 pro jednání zastupitelstva dne 3.2.2022

Důvodová zpráva:
Průběh jednání zastupitelstva města dne 16. 12. 2021 a následně i otevřený dopis předsedů a
zástupců SVJ v Novém Strašecí na Radu města (z 22. 12. 2021) poukázal na problém s razantním
zvýšením cen tepla a TUV pro rok 2022, ale rovněž nastolil další, dlouhodobější otázky na
směřování tepelného hospodářství v Novém Strašecí.
Poměrně velmi volatilní kolísání ceny plynu z důvodů geopolitických i jiných, a rovněž měnící se
názor Evropské unie na vhodnost využívání plynu jako ekologického média pro centrální i lokální
vytápění nastoluje otázky, kam by se mělo tepelné hospodářství v našem městě ubírat v horizontu
10, 20 a více let. Jak bylo správně řečeno na zasedání zastupitelstva města, je třeba pracovat na
nějakém plánu, který by umožnil zajistit stabilitu, udržitelnost a předvídatelnost centrálního
vytápění a ohřevu vody v Novém Strašecí jak, co se týče ceny, tak spokojenosti odběratelů.
Vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobý a složitý problém, který navíc nebyl doposud velmi dobře
komunikován mimo operativní vedení města a Technické služby Nové Strašecí s.r.o. (dále jen
TSNS), navrhujeme zřídit komisi zastupitelstva k dlouhodobému výhledu tepelného hospodářství.
Úkolem komise by mělo být, ve spolupráci s radou města a s TSNS vytvořit základní zadání pro
odbornou firmu případně akademické pracoviště, jež by následně vytvořily analýzu tepelného
hospodářství v našem městě s variantními řešeními dalšího vývoje. V komisi by podle našeho
názoru měli být účastni alespoň tři zastupitelé a nejméně dva zástupci SVJ z bytových domů,
připojených na centrální vytápění. Zřízení komise považujeme v tomto případě za vhodnější, než
svěřit tento úkol Výboru pro strategický rozvoj města a to z toho důvodu, že jde o jednorázový a
časově omezený úkol a zároveň o úkol zásadní především pro jednu specifickou skupinu občanů
Nového Strašecí – těch bydlících v bytových domech připojených na centrální rozvod tepla a teplé
užitkové vody – a je vhodné, aby byli zástupci této skupiny občanů přímo členy navrhované
komise. Vzhledem k tomu, že nenavrhujeme odměnu pro členy komise, je rozpočtový dopad
zřízení komise jako takového nulový.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
u s t a n o v u j e
komisi zastupitelstva města pro tepelné hospodářství v Novém Strašecí, jejímž úkolem je:
1) připravit návrh zadání variantní analýzy rozvoje tepelného hospodářství v našem městě
2) předložit vypracovaný návrh zadání nejpozději na zasedání zastupitelstva města 16. 6. 2022.
Pro toto usnesení hlasovalo 12 členů zastupitelstva města, návrh byl přijat.