Poskytnutí finanční pomoci Ukrajině – protinávrh č.26 pro jednání zastupitelstva dne 24.3.2022

Důvodová zpráva:
Rada města schválila finanční příspěvek ve výši Kč 50.000 Kč pro
humanitární účely Českému Červenému kříži a vyčlenila finanční prostředky ve výši 150.000 Kč, ze kterých budou hrazeny nezbytné náklady
související s pomoci uprchlíkům (dovybavení ubytovny, obědy, pracovní oděvy, …). Řeší se
pomoc při pracovním zařazení, vznik herního koutku, začlenění dětí do sportovních a kulturních
kroužků, školní docházka….
Pro financování navržených peněžitých darů rada města navrhuje použít prostředků ze zrušeného
grantového programu „Rozhodněte sami“ (usnesení rady města č. 1453 ze 14.3.2022), kde
rozpočet počítal s 300.000 Kč a kde zbývá 250.000 Kč.

Za sdružení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov jsme podali protinávrh, kterým by se v navrženém usnesení peněžitý dar Velvyslanectví Ukrajiny
v České republice poskytl ve výši 500.000 Kč (oproti navrhovaným 150.tis.) s tím, že částka by byla pokryta z běžného účtu.

Návrh usnesení:
U s n e s e n í č. 271
Zastupitelstvo města
I.
o s t ř e o d s u z u j e
nevyprovokovaný vojenský útok na svrchované území Ukrajiny, který zahájila Ruská federace ve
čtvrtek 24. února 2022, Zastupitelstvo města hodnotí tento akt agrese jako zcela hanebný a
nepřijatelný, učiněný v rozporu s mezinárodním právem. Vyjadřujeme plnou podporu a solidaritu
Ukrajině a jejímu lidu, stojíme plně za Ukrajinou.
II.
s c h v a l u j e
1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 450 000 Kč určeného Velvyslanectví Ukrajiny
v České republice
2. poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000 Kč určeného na humanitární pomoc Ukrajině
prostřednictvím společnosti Post Bellum
3. poskytnutí peněžitého daru ve výši 50 000 Kč určeného na humanitární pomoc Ukrajině
prostřednictvím společnosti Člověk v tísni
III.
d ě k u j e
všem občanům, kteří pomáhají občanům Ukrajiny ať už darem finančním, materiálním nebo i tím,
že těmto občanům poskytnou ubytování. Velice si toho vážíme