Pořízení změny Územního plánu na Spravedlnosti – protinávrh č.22 na jednání zastupitelstva dne 16.12.2021

Důvodová zpráva:

Rada města svým usnesením číslo 1294 ze dne 15. 11. 2021 jednomyslně doporučila zastupitelstvu pořídit změnu číslo 6. sídelního útvaru Nové Strašecí. Domníváme se, že takový postup je uspěchaný, a to v nejlepším případě. Rada města takto rozhodla přes nesouhlas architekta, jenž zpracovával původní územní plán a jehož stanovisko je obsažené v návrhu rady města. Považujeme otázku zeleně za klíčovou a domníváme se, že by uvažované snížení podílu zeleně v již tak na veřejnou zeleň chudém území lokality „Na Spravedlnosti“ mělo přinejmenším být kvalitně zdůvodněno jiným veřejným zájmem, případně jiným způsobem. Zdůvodnění rady pro jejich rozhodnutí, které se rozchází s doporučením odborníka, není žádné.
Proto jsme předložili návrh usnesení, který neznamená odmítnutí návrhu žadatele, ale zajišťuje jeho kvalitní prodiskutování a zjištění dalšího odborného názoru. Zvláště vzhledem k tomu, že město má novou městskou architektku, shodou okolností odbornici na územní plánování a rozvoj.
Nepovažujeme za dostatečné projednat návrh žadatele – a rady města – jen na dnešním zasedání zastupitelstva, a to kvůli jeho velmi náročnému programu, a především kvůli potřebě získat kvalifikované vyjádření nové městské architektky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města:

I. ukládá

1. radě města předložit návrh změny územního plánu (Změna č. 6 ÚP sídelního útvaru Nové Strašecí) k posouzení a vyjádření městské architektce
2. radě města předložit výboru pro strategický rozvoj města k projednání výše uvedený materiál doplněný o stanovisko městské architektky
3. výboru pro strategický rozvoj města tento materiál doplněný o stanovisko městské architektky bezodkladně projednat a předložit zastupitelstvu města své doporučení. Toto stanovisko rovněž zaslat na vědomí radě města.

Návrh nebyl přijat.