Smlouva o spolupráci s Ing. arch. Viktorem Tučkem – návrh č.20 na jednání zastupitelstva města dne 17.6.2021

Důvodová zpráva:

Na svém 66. zasedání ze dne 7. 6. 2021 se rada města rozhodla neprodloužit smlouvu o spolupráci s Ing. arch. Viktorem Tučkem coby městským architektem. Smlouva byla původně uzavřena na dva roky, následně v roce 2020 o rok prodloužena dodatkem, a to do 4. 6. 2021. Tomuto aktu neprodloužení nepředcházela žádná standardní komunikace s městským architektem, nebyly zveřejněny žádné výtky k jeho činnosti nebo vyjádřena jiná nespokojenost. Naopak, pokud se naše volební sdružení tázalo v minulosti na zastupitelstvech města na spolupráci s městským architektem, byla ze strany vedení města vyjadřována spokojenost. V roce 2020 byla smlouva o spolupráci prodloužena s odůvodněním, že má pan architekt rozpracováno mnoho projektů a je potřeba v práci pokračovat. Tento důvod platí nadále. Nerozumíme tedy tomu, proč nebyla smlouva o spolupráci s panem architektem Tučkem prodloužena, přičemž toto nebylo radou nijak zdůvodněno.

Respektujeme nicméně právo rady města vybrat na pozici městského architekta jiného srovnatelného odborníka. Co ale považujeme za pochybení, je způsob rozvázání spolupráce – tedy neprodloužení smlouvy na poslední chvíli bez předchozí komunikace s městským architektem na toto téma, bez kroků směřujících k plynulému přechodu agendy na nového městského architekta, bez vysvětlení zastupitelům a veřejnosti, proč k tomuto kroku došlo apod.  Bylo to zastupitelstvo města, a speciálně jeho komise pro náměstí, které iniciovalo vznik funkce městského architekta v Novém Strašecí. A jedním z klíčových úkolů městského architekta měla být supervize nad architektonickou soutěží na rekonstrukci náměstí. Fakticky již připravená – panem architektem Tučkem – architektonická soutěž může být naopak překotným ukončením spolupráce ohrožena.

Navrhujeme následující usnesení, kterým by, pokud jej bude rada města reflektovat, bylo výše uvedené alespoň z části napraveno.

Dle jednacího řádu zastupitelstva města Nové Strašecí, článku 4), odstavce 6) písmene c) uvádíme, že ekonomický dopad návrhu jako takového je nulový, protože prostředky na práci městského architekta jsou součástí schváleného rozpočtu a konkrétní plnění vůči němu je zcela pod kontrolou orgánů města, a to i v případě, že dojde k souběhu plateb panu architektu Tučkovi a novému městskému architektovi během procesu předávání agend.

 

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města  doporučuje radě města

  • vstoupit v jednání s panem Ing. arch. Viktorem Tučkem, přičemž cílem jednání by mělo být uzavření smlouvy o spolupráci s Ing. arch. Viktorem Tučkem coby městským architektem, a to na dobu určitou, do doby předání kompletní agendy novému městskému architektovi
  • připravit výběrové řízení na nového městského architekta a podklady pro toto výběrové řízení předložit před jeho vyhlášením výboru pro strategický rozvoj města k projednání
  • přijmout do výběrové komise u výběrového řízení na obsazení funkce městského architekta zástupce opozice