Prodej pozemků parc.č. 1712/2, 1719/1, 1719/4 v k.ú. Nové Strašecí – protinávrh č.18 na jednání zastupitelstva dne 22.4.2021

Rada města předložila zastupitelům návrh na prodej tří pozemků v ulici Nádražní. Cena pozemků byla získána obálkovou metodou s vyvolávací cenou  2600 Kč/m2 s DPH. Již v prosinci 2020 jsme nesouhlasili s návrhem na prodej pozemků, protože se domníváme, že s majetkem města by se mělo nakládat s péčí řádného hospodáře a prodej je až poslední možností. Na jednání jsme proto navrhli protinávrh, který spočívá ve směně pozemků za jiné strategické pozemky potřebné pro výstavbu objektů občanské vybavenosti nebo infrastruktury. V přípravě jsou tři rozvojová území pro bydlení, které přinesou navýšení obyvatel a město nemá v těchto lokalitách pozemky, kam by mohlo umístit například novou školku nebo veřejný park. Protinávrh nebyl zastupiteli přijat a město trvale ztrácí část ze svého majetku.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města
I. nesouhlasí

s prodejem pozemků parc. č. 1712/2, 1719/1, 1719/4 v k.ú. Nové Strašecí

II. konstatuje
že uvedené pozemky budou využity jako rezerva pro případnou směnu k získání pozemků v intravilánu města k výstavbě občanské vybavenosti a další infrastruktury.