Komentáře k rozpočtu na rok 2021 na jednání zastupitelstva 17.12.2020

Projednání rozpočtu provází vždy složitá diskuze, ve které se běžný občan nemusí vždy dobře orientovat. Rádi bychom proto nabídli občanům informaci k tomuto tématu neformální a srozumitelnou cestou, současně s tím bychom rádi prezentovali i názor zastupitelů za sdružení SPOLEČNĚ k návrhu rozpočtu města pro rok 2021.
Rozpočet pro rok 21 je ovlivněn dvěma výjimečnými událostmi (koronavirová epidemie a související změny daňové legislativy), jejichž souhrnný dopad lze vidět v kritickém poklesu daňových příjmů (cca minus 20 milionů oproti roku 20). Tyto události nás vrací, co se příjmů týká, cca o 4–5 let zpět do období před hospodářským vzestupem, a přináší tudíž sebou riziko možného omezení služeb pro občany.
Situace je o to složitější, že připravovaná změna legislativy činí odhad nejzásadnějších daňových příjmů méně spolehlivý. Některá města, která přijala rozpočet před projednáním změny legislativy, rozpočet schválila, některá poté přistoupila k rozpočtovému provizoriu (např. statutární město Kladno). Spolu s ostatními stranami (ODS a STAN) jsme tedy toho názoru, že bylo logické přijmout rozpočtové provizorium a konečný rozpočet schválit v lednu či únoru.
Rada města navrhla řešit tuto situaci rozpočtovými opatřeními, které budou návrh rozpočtu měnit, což však snižuje váhu té variantě rozpočtu, která se předkládala na zastupitelstvu. Nutno dodat, že pravomoci rady města v této oblasti jsou dnes poměrně rozsáhlé a možné úpravy mohou povahu rozpočtu zásadně změnit. Proto zvážíme předložit počátkem roku 21 omezení uvedených pravomocí rady města.
Krom výše uvedených nejasností je potřeba si uvědomit i jaká je celková finanční situace. Město čelí dnes jak výpadku příjmů, tak vyčerpání rezerv. Za roky 19 až 21 máme kumulativní schodkový rozpočet, jde o cca minus 64 milionů, kdy schodky zcela vyčerpaly rezervy. Tento stav jsme předvídali již v roce 18 a doporučovali jsme celou záležitost řešit dlouhodobým bankovním úvěrem, což nebylo současným vedením města (ČSSD, MPR, Nezávislí) akceptováno. Velké výhrady máme také k návrhu doplnit chybějící finance prodejem pozemků v ul. Nádražní, odmítáme tuto zbytečnou privatizaci majetku města. Navzdory tomuto postoji jsme předložili radě města letos v listopadu návrh, aby navrhla zastupitelstvu úkol, který by zadal komisi pro revizi rozpočtu připravit návrh dlouhodobého úvěru, což však opět nebylo schváleno. Nicméně stále věříme, že komise bude v práci pokračovat, jsme připraveni se aktivně podílet. Situace pro přijetí úvěru je příznivá, očekává se, že úrokové sazby zůstanou nízké i v roce 2021. Co si slibujeme od úvěru je to, že poskytne zdroje na financování investic typu rekonstrukce silnic apod.
Rezervy v hospodaření vidíme i v běžné agendě. Na straně běžných výdajů nejsou dostatečné úspory, naopak je tu navýšení. Nehospodárné řízení vidíme např. u opravy podlahy tělocvičny, dále v kapitole místní správy, která je v gesci p. tajemníka. Na druhé straně vidíme nelogické šetření služeb pro občany např. zrušení velkoobjemových kontejnerů nebo zamítnutí pokračování v rekonstrukci náměstí.
Jak jsme již dříve deklarovali podporujeme dokončení kanalizace, nicméně zůstávají naše výhrady k rekonstrukci NKC a k nekontrolovanému rozšiřování dříve neplánovaných výdajů ke kanalizaci.
K prověření rozpočtu jsme přistoupili zodpovědně, i přes složitou diskuzi jsme ve finančním výboru prověřili tři verze rozpočtu, i přes toto úsilí nás mrzí, že jsme na některé otázky nedostali odpovědi.
Pavel Adelt

 

V únoru 2021 v Novostrašeckém měsíčníku byl zveřejněn následující článek. Náš komentář k článku jsme sepsali přehledně do tabulky.

rozpocet_clanek NM_II/2021