Nová administrativní budova Technických služeb – návrh č. 10 do zastupitelstva 13.2.2020

Důvodová zpráva:

Informace o řešení administrativní budovy v Technických službách (dále jen TSNS) vychází z informací v zápisu z 27. zasedání rady města z 25.11.2019, kde byla rada města seznáme se zprávou o technickém stavu budovy. Současný stav objektu na adrese Lipová 1172, který využívají TSNS ke své činnosti, a který je ve vlastnictví města, je popsán ve stavebně-technickém průzkumu společnosti NV Engineering z října 2019 (viz. příloha). administrativního objektu. Zpráva konstatuje, že objekt je v špatném stavebně – technickém stavu, například dřevo je napadeno dřevokaznými procesy, dochází k průniku vlhkosti apod. a materiály jsou za hranicí životnosti.

Na zasedání Výboru pro strategický rozvoj města jsme se na tuto věc dotazovali, vyžádali si výše uvedenou dokumentaci, která nám následně byla poskytnuta. Domníváme se, že vzhledem k tomu, že výbor má zastupitelstvem uloženo zabývat se objekty „dolního a horního Hamira“ a hledat shodu na jejich dalším strategickém rozvoji, měl by se zabývat i případnými většími investicemi do areálu, který mají v nájmu TSNS. Poloha TSNS v centru města je strategickou záležitostí a naše volební sdružení, ale dle našich informací i významná část dalších zastupitelů, se domnívá, že by v současném areálu TSNS neměly být realizovány žádné větší investice, protože lze uvažovat o případném stěhování TSNS z tohoto areálu, například právě do areálu „dolního Hamira“. Byli jsme velmi překvapeni, když do 31. zasedání rady města byla ze strany jednatelů (v zápise „TSNS navrhují“) předložena žádost, aby byla oslovena projekční kancelář pro předložení cenové nabídky na projekční práce pro novou administrativní budovu z modulárních buněk v areálu TSNS. Odůvodněním bylo (citujeme ze zápisu) „konstrukční prvky jednotlivých buněk jsou v havarijním stavu“. Zprávu jsme prostudovali, havarijní stav ovšem nekonstatuje. Uvedenou zprávu zhotovil autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, jedná se o pasport, který nehodnotí statiku nosné konstrukce objektu. Informace, že jde o havarijní stav, nám přijde v nepřesná a zavádějící. Z tohoto důvodu, a rovněž proto, že výbor pro strategický rozvoj města má v plánu práce zabývat se areálem Hamira, navrhujeme následující usnesení.

Dle jednacího řádu zastupitelstva města Nové Strašecí, článku 4), odstavce 6) písmene c) uvádíme, že ekonomický dopad návrhu je nízký, spočívá ve výdajích na statický posudek, které odhadujeme na 10-15000Kč maximálně, přičemž ale měl být vypracován tak jako tak, dříve, než byl konstatován „havarijní stav konstrukčních prvků jednotlivých buněk “. Striktně vzato by dodatečné náklady plynoucí z přijetí usnesení , pokud by jednatelé a případně rada postupovala lege artis, měly být nulové.

 

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města

  1. Ukládá radě města zadat zpracování statického posudku na administrativní budovu Technických služeb Nové Strašecí s.r.o.  v areálu Technických služeb Nové Strašecí s.r.o., Lipová 1172 Nové Strašecí a zajistit jeho zpracování  nejpozději do 15.3.2020.
  2. Ukládá radě města předložit nejpozději do 15.3.2020 předmětný statický posudek zastupitelům v elektronické podobě.
  3. Ukládá výboru pro strategický rozvoj města zabývat se v rámci úkolu výboru „Další rozvoj v oblasti horního a dolního Hamira“ i případnými možnostmi přesunu areálu Technických služeb Nové Strašecí s.r.o. do areálu dolního Hamira.
  4. Vyzývá radu města, aby se v rámci své kompetence zdržela jakýchkoli výdajů a kroků směřujících k případným výdajům z rozpočtu města souvisejících s administrativní budovou Technických služeb Nové Strašecí s.r.o. na adrese Lipová 1172, Nové Strašecí, do doby, než bude zpracován statický posudek z bodu I., vyjma samozřejmě výdajů na předmětný statický posudek.
  5. Vyzývá radu města, aby se v rámci své působnosti coby valné hromady městem zřizované organizace Technické služby Nové Strašecí s.r.o. zasadila o to, aby se jednatelé Technických služeb Nové Strašecí s.r.o. zdrželi jakýchkoli výdajů a kroků směřujících k případným výdajům z prostředků společnosti, souvisejících s administrativní budovou Technických služeb Nové Strašecí s.r.o. na adrese Lipová 1172, Nové Strašecí.

Návrh podpořilo sedmi zastupitelů, nebyl přijat. Přesun Technických služeb do areálu Hamira nemá u koalice podporu. Zpracování statického posudku administrativní budovy bylo v diskuzi považováno za zbytečný náklad. Míra ohrožení a životnost objektu zůstává nadále otázkou.