Keltská hlava na kruhovém objezdu – návrh č.9 do zastupitelstva 13.2.2020

Důvodová zpráva:

Návrh (usnesení ZM č. 95 ze dne 19. 12. 2019) na umístění třímetrové zvětšeniny hlavy keltského héroa ze Mšeckých Žehrovic na kruhové křižovatce u benzinové stanice budí zájem nejen místní veřejnosti, ale i republikových médií (viz reportáž České televize, Českého rozhlasu či Mladé fronty DNES). Stále považujeme výše uvedené rozhodnutí za chybné. Největší problém spatřujeme v nedostatečné diskuzi s laickou i odbornou veřejností. Občané a opoziční zastupitelé měli možnost na záměr reagovat pouze jeden týden před prosincovým zastupitelstvem, odborníci nebyli k debatě ani přizváni. Proto navrhujeme celou problematiku projednat znovu podle zvyklostí, které jsou při tvorbě veřejného prostoru v demokratické společnosti 21. století normou.

Původní řešení nemělo být projednáno veřejně, záměrem se zprvu zabývala pouze rada města. Na popud zastupitelky Aleny Burešové byla nicméně celá záležitost otevřena na plénu zastupitelstva dne 20. června 2019. Zastupitelé si nakonec usnesením č. 58 vyhradili ve věci rozhodnout a zároveň bylo iniciováno oslovení umělců, již měli přijít s výtvarným návrhem kruhového objezdu. Vedle toho jsme e-mailovou komunikací několikrát kontaktovali zastupitele s tím, že jsme o celé záležitosti připraveni debatovat. Naše nabídka však nebyla akceptována.

Vzhledem k tomu, že se z řad umělecké obce nikdo k realizaci výtvarného řešení kruhového objezdu nepřihlásil, přišlo vedení města na zastupitelstvo 26. září 2019 s původně zamýšleným návrhem sochaře Alberta Králíčka. Tento plán byl však většinou zastupitelů odmítnut. Naše sdružení považovalo za nejvhodnější řešení využití vhodně upravené zeleně či námět zastupitelů z ODS – W ze znaku města.

Obměněný návrh tentokrát podle představ sochaře Jana Kováříka nakonec získal dne 19. prosince 2019 podporu 14 zastupitelů. V diskuzi jsme se snažili kolegy a kolegyně přesvědčit, že zvolený námět – tedy keltská hlava z doby laténské – není vhodný pro umístění v takto předimenzované podobě a na neodpovídajícím místě, tedy na kruhovém objezdu.

Keltská hlava nebyla vytvořena jako umělecký předmět, který má obstát při pohledu ze všech stran. Neznáme její celkovou původní podobu ani přesný účel, pro který byla zhotovena. Nejspíše sloužila pro různé magické obřady a nakonec byla zřejmě rituálně rozbita. Náš názor podpořili jak vědci Národního muzea v Praze, tak pracovníci regionálního Muzea TGM v Rakovníku včetně novostrašecké pobočky. V neposlední řadě taktéž uvádíme názor prof. Mileny Bartlové, vedoucí Katedry dějin a teorie umění UMPRUM, jež umístění hlavy Kelta na objezdu rozhodně nedoporučuje. Vyjádření všech oslovených odborníků přikládáme jako přílohu k návrhu usnesení.

Vedle nedostatečné diskuze a očividně nevhodného námětu zůstává nedořešeno financování budoucího díla. Zastupitelé schválili záměr bez jasné představy, kolik obří plastika bude stát a kdo ponese finanční náklady na její vytvoření a osazení. Slyšeli jsme pouze vágní vyjádření starosty města o tom, že „by se na dodání a platbě materiálu a dalších věcech podílel ČLUZ.“ To lakonicky konstatuje i důvodová zpráva k usnesení č. 95, která však byla vytvořena tajemníkem MěÚ dr. Tláskalem. Ani přítomný zástupce lupkových závodů ing. Roubíček nedokázal na tuto otázku odpovědět. 14 zastupitelů se nad tím však nikterak nepozastavilo a vystavilo tak radě města a ČLUZu bianco šek.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme celý záměr zrušit a začít znovu poctivou diskuzí. Jak vyplývá z překládaného návrhu usnesení, předpokládáme vznik zvláštní komise, která by jako skupina vybraných zastupitelů vedla o podobě kruhové křižovatky diskuzi s odborníky a občany a připravila vhodné řešení vzniklé situace.

 

Návrh na usnesení:

Po projednání zastupitelstvo města přijalo usnesení č.  . . . .

  1. ruší usnesení č. 95 ze dne 19. 12. 2019
  2. jmenuje komisi zastupitelstva města pro řešení podoby středového kruhu okružní křižovatky silnic II/237 a II/606 ve složení  . . . .