Průmyslová zóna Severozápad – příprava obecního referenda – návrh č.5 do zastupitelstva 21.11.2019

Důvodová zpráva:

Dnem 1. 1. 2018 nabyl platnosti a účinnosti nový územní plán sídelního útvaru Nové Strašecí (dále jen ÚP). Uvedený ÚP nadále definuje pro Nové Strašecí dvě průmyslové zóny, zónu Severovýchod a Severozápad. Již při začátku pořizování ÚP byla mezi tehdejšími zastupiteli částečná shoda, že zóna Severozápad (lokalita na Mackově hoře) bude v nově pořizovaném územním plánu ponechána spíše jako rezervní plocha pro průmyslovou a obdobnou zástavbu, a nebyl zájem většiny zastupitelstva území reálně v tomto smyslu rozvíjet.

V současné době je však zřejmé, že o území mají zájem developeři. Zájem vygradoval již do podoby konkrétního návrhu developerské firmy pořídit na vlastní náklady územní studii k ÚP právě u zóny SZ. Zastupitelé našeho volebního sdružení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov již před schválením ÚP podávali připomínky namířené proti snížení míry regulace území, následně pro schválení ÚP nehlasovali. Ve volebním programu i ve volební kampani jsme slibovali, že nepřipustíme stavbu hal v zóně SZ. Vnímáme, že ÚP je v současné podobě platný a účinný a developerské firmy legitimně požadují, aby město neotálelo a pořídilo územní studie, případně samy nabízejí územní studii pořídit. Považujeme za vhodné, aby se zastupitelstvo města intenzivně a seriózně existencí zóny Severozápad zabývalo a zhodnotilo její přínosy a negativa pro město a učinilo jednoznačné a konkrétní kroky v tomto smyslu (např. zrušení zastavitelnosti daného území). Navrhujeme, aby zastupitelstvo v konečném důsledku nechalo rozhodnutí o existenci zóny Severozápad na občanech, a to formou místního referenda. Pouze tak bude zcela zřejmé, zda si občané zónu Severozápad v ÚP přejí, či nikoli, a to při vědomí všech možných rizik a problémů při pořízení změny ÚP. Navrhujeme následující postup, transparentní a seriózní vůči občanům, vlastníkům pozemků i developerům. Zároveň připomínáme, že si rozhodnutí o pořízení územní studie k ÚP v oblasti „zóny Severozápad“ vyhradilo zastupitelstvo.

Chceme využít kapacit výboru pro strategický rozvoj města k většině  aktivit , které budou v souvislosti s nalezením vhodné formulace otázky pro referendum, uspořádáním veřejných debat, vyhodnocení pozitiv a negativ existence zóny Severozápad a případných rizik souvisejících s pořízením změny ÚP ve smyslu vypuštění uvedené průmyslové zóny. Rovněž chceme zdůraznit, že nejde o žádný nestandardní požadavek, že se v současné době pořizují již dvě změny současného ÚP. Dle jednacího řádu zastupitelstva města Nové Strašecí, článku 4), odstavce 6) písmene c) uvádíme, že co se týče ekonomické náročnosti návrhu, odhadované náklady na rozpočet města lze pro první fázi, zajišťovanou čistě výborem pro strategický rozvoj města, považovat za bagatelní až nulové. Následné vypsání referenda a související náklady s sebou ponesou náklady v řádu desítek tisíc korun, pokud bude referendum spojené s volbami do zastupitelstev krajů v roce 2020, což preferujeme. Nicméně o vypsání referenda a případných s tím souvisejících dopadech na rozpočet města bude rozhodovat zastupitelstvo samostatným usnesením.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města:

I. ukládá výboru pro strategický rozvoj města

  • vypracovat do 28. 2. 2020 analýzu přínosů a negativ případného rozvoje zóny Severozápad pro město Nové Strašecí a jeho občany
  • uspořádat do 1. 3. 2020 minimálně jednu veřejnou debatu o případném rozvoji zóny Severozápad, například formou rozšířeného veřejného zasedání výboru
  • vypracovat do 1. 3. 2020 návrh otázky pro obecní referendum o zrušení či zachování zóny Severozápad a předložit jej k diskuzi na první zasedání zastupitelstva města po tomto datu následujícím
  • předložit nejpozději na červnové (r. 2020) zastupitelstvo návrh na vypsání referenda, které nechá občany rozhodnout, zda bude pořízena změna územního plánu sídelního útvaru města Nové Strašecí, nebo bude naopak zahájeno pořizování územní studie podle platného územního plánu, a tím bude otevřen rozvoj průmyslové zóny Severozápad
  • uspořádat minimálně jednu další veřejnou debatu k zmíněnému referendu o případném rozvoji zóny Severozápad před 1. 9. 2020, například formou rozšířeného veřejného zasedání výboru
  • podat prostřednictvím jeho předsedy nebo místopředsedy na každém následujícím zastupitelstvu města zprávu o uskutečněných krocích

 II. ukládá starostovi města a radě města aby

  • se zdrželi veškerých kroků, které by mohly být případnými zájemci o rozvoj průmyslové zóny Severozápad vykládány jakožto veřejný příslib pořízení územní studie, a respektovali fakt, že si zastupitelstvo vyhradilo do své kompetence případné pořízení územní studie k průmyslové zóně Severozápad

III. ukládá tajemníkovi městského úřadu aby

  • poskytl výboru pro strategický rozvoj města potřebnou součinnost
  • zajistil v komunikačních prostředcích města – Novostrašecký měsíčník, mobilní rozhlas, Facebook města apod. – adekvátní prostor zastáncům obou variant dalšího vývoje zóny Severozápad – další rozvoj, nebo zrušení