Participativní rozpočet pro Křivoklátské sídliště – návrh č.6 do zastupitelstva 21.11.2019

Důvodová zpráva:

Křivoklátské sídliště je dle našeho názoru neprávem dlouhodobě opomíjenou a podfinancovanou částí města. Žije zde téměř čtvrtina obyvatel města. Křivoklátské sídliště tak generuje zhruba čtvrtinu příjmu rozpočtu města Nové Strašecí ze sdílených daní (tj. cca 25 mil. Kč). Do Křivoklátského sídliště, podle našeho sdružení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov, dlouhodobě není investována přiměřená část prostředků, která by odpovídala jeho významu. Zároveň naše volební sdružení pokládá za zásadní pro kvalitní správu věcí veřejných, aby byli občané co nejvíce aktivní součástí rozhodování o investování našich společných peněz.

Navrhujeme tedy, aby byl zřízen pilotní projekt participativního rozpočtování, a to právě v Křivoklátském sídlišti. Vedou nás k tomu tři zásadní charakteristiky této lokality.

 1. dlouhodobá, obyvateli vnímaná a i skutečná podfinancovanost infrastruktury Křivoklátského sídliště (hrací plochy/hřiště pro děti, mobiliář, chodníky, parkovací místa)
 2. velká koncentrace obyvatel, a tedy zásadní dopad i relativně mála dobře investovaných prostředků na kvalitu života velkého množství obyvatel
 3. existence „podhoubí“ pro participativní rozhodování v tom, že už nyní existují v jednotlivých domech zvolení zástupci, kteří reprezentují zájmy větší skupiny lidí (např. zástupci družstev, předsedové/místopředsedové SVJ)

Domníváme se, že by zastupitelstvo mělo v rámci přípravy a schvalování rozpočtu na rok 2020 vyčlenit tři miliony korun na tento pilotní projekt participativního rozpočtu. Prostředky by byly vyčleněny do fondu s pracovním názvem „Texas“. O povolení čerpání z tohoto fondu by rozhodovalo nadále zastupitelstvo, ovšem na základě kompromisního návrhu, jež by vzešel z participativního shromáždění obyvatel Křivoklátského sídliště. Toto shromáždění by bylo složeno z předsedů a místopředsedů společenství vlastníků bytových domů, případně zástupců družstev. Organizaci a moderování schůzí participativního shromáždění a rovněž vypracování pravidel pro jeho fungování navrhujeme svěřit výboru pro strategický rozvoj města.

Pokud se pilotní projekt v Křivoklátském sídlišti úspěšně osvědčí, pak počítáme s jeho rozšířením i pro ostatní části města. Dle jednacího řádu zastupitelstva města Nové Strašecí, článku 4), odstavce 6) písmene c) uvádíme, že co se týče ekonomického dopadu, že odhadované náklady na rozpočet města jsou tři miliony korun českých, ovšem čerpání této částky, a tedy dopad na cashflow města nastane až v případě, že se v rámci běžného roku členové participativního shromáždění shodnou na konkrétním projektu či projektech a zastupitelstvo následně schválí jejich financování. Tedy konkrétní pravidla pro použití alokovaných zdrojů budou definována a budou podléhat schválení zastupitelstvem města.

Připomínáme, že institut participativního rozpočtu je již úspěšně praktikován např. ve Slaném a nedávno bylo jeho použití schváleno v Rakovníku či v Kladně.

Návrh na usnesení:

U s n e s e n í  č. X

Zastupitelstvo města:

I. ukládá tajemníkovi městského úřadu ve spolupráci s finančním odborem

 •  začlenit do návrhu rozpočtu na rok 2020 a do rozpočtového výhledu na roky 2021 a 2022 tři miliony korun určené na projekt „Participativní rozpočet pro Texas“, a to formou vložení uvedených prostředků do zvláštního fondu
 • poskytnout součinnost výboru pro strategický rozvoj města a participativnímu shromáždění obyvatel Křivoklátského sídliště, složenému z předsedů a místopředsedů SVJ a volených zástupců bytových družstev v Křivoklátském sídlišti, při zpracování pravidel čerpání výše uvedeného fondu

 II. ukládá tajemníkovi městského úřadu ve spolupráci s investičním odborem

 • poskytnout součinnost výboru pro strategický rozvoj města a participativnímu shromáždění obyvatel Křivoklátského sídlišti, složenému z předsedů a místopředsedů SVJ a volených zástupců bytových družstev v Křivoklátském sídlišti, v posuzování možností investičních projektů a oprav, jejich cen a časových možností realizace

III. ukládá výboru pro strategický rozvoj města ve spolupráci s tajemníkem městského úřadu

 • vypracovat do 28. 2. 2020 návrh pravidel čerpání zvláštního fondu s vyčleněnými prostředky na projekt „Participativní rozpočet pro Texas“
 • oslovit předsedy a místopředsedy SVJ a volené zástupce bytových družstev v Křivoklátském sídlišti a ustanovit z nich participativní shromáždění obyvatel Křivoklátského sídliště
 • určit člena strategického výboru, aby moderoval první schůzku a v případě zájmu i další schůzky participativního shromáždění obyvatel Křivoklátského sídliště
 • vyslat své případné zástupce strategického výboru do participativního shromáždění obyvatel Křivoklátského sídliště, a to s hlasem poradním
 • předložit výstupy participativního shromáždění obyvatel Křivoklátského sídliště, složeného z předsedů a místopředsedů SVJ a volených zástupců bytových družstev v Křivoklátském sídlišti, vždy bez zbytečného odkladu na zasedání zastupitelstva města Nové Strašecí
 • pravidelně informovat občany v médiích a městských komunikačních prostředcích o pilotním projektu „Participativní rozpočet pro Texas“
 • prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy na každém následujícím zastupitelstvu města, počínaje od 28. 2. 2020, podat zprávu o podniknutých krocích